Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz niniejszego Regulaminu.


Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§ 3

 1. Do głównych celów działalności SU należą:
  budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 2. Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 3. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 4. Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;
 5. Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych;
 6. Wdrażanie podstawowych zasad wychowania;
 7. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych;
 8. Poznawania tradycji regionalnych;
 9. Rozwój zainteresowań;
 10. Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy;
 11. Zaspokajanie potrzeb twórczej aktywności;
 12. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawują Opiekunowie SU.

§ 5

Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.


Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§ 6

Do wybieralnych organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Ich kadencja trwa jeden rok szkolny. Funkcje pełnione w wybieralnych organach SU nie mogą być łączone.

§ 7

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 

§ 8

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 9

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a. współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły.
Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

§ 10

Do kompetencji Zarządu SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
e. zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

f. opiniowanie wniosków w sprawie skreśleń uczniów,

g. wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora Szkoły,

Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

 

 

§ 11

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 12

Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczących SU,

§ 13

Przewodniczący SU:
a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
c. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

§ 14

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

§ 15

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 16

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 17

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

§ 18

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie i uczennice szkoły.

§ 19

 1. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

a. stałego członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń i uczennica szkoły

§ 20

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.
 2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 3. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza –
  w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego.
 4. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien nastąpić min. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.

§ 21

 1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:

a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 2 tygodnie przed terminem wyborów

b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,

d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,

e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej

f. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,

g. przeprowadzenie wyborów,

h. obliczenie głosów,

i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,

j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

 1. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
 2. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

§ 22

Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.
 2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
 3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

§ 23

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

 1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych.
 2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym miejscu (wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.
 3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności.
 4. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.
 5. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na głos.
 6. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły.
 1. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego umieszczone są
  w kolejności alfabetycznej.
 2. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
 3. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 4. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 24

Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury

 1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.
 2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
 3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.
 4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,
 5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

§ 25

 1. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

§ 26

1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:

 1. rezygnacji,
 2. końca kadencji,
 3. ukończenia nauki w szkole.

2. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

a. w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

b. w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne.
 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE - TECHNICZNE
§ 27

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekunów SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 04.09.2017r. i wchodzi w życie z dn. 04.09.2017r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Kudynowska 04-01-2019 10:36:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Kudynowska 04-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Kudynowska 04-01-2019 10:36:59