Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim

Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych w roku 2020


Załącznik nr 6

do Statutu Szkoły Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego

w Kaliszu Pomorskim

REGULAMIN PRZYJMOWANIA

UCZNIÓW DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Kalisz Pomorski, wrzesień 2020 rok

Regulamin rekrutacji do klasy 4 oddziału sportowego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim w roku szkolnym 2020/2021

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 art. 18 ust. 5, art. 131 ust. 2, art. 137 ust.1 (DZ.U. z 2017r. poz.59 ze zm.)

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

 1. W oddziałach sportowych będzie prowadzone szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców na etapie ukierunkowanym w dyscyplinach: piłka nożna - chłopcy, piłka siatkowa - dziewczyny.

 1. Do oddziałów sportowych może uczęszczać uczeń który:

  1. W roku rozpoczęcia nauki w klasie 4 sportowej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (ur. 2011 lub ur. 2012).

  1. Wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, zaświadczenie należy dostarczyć do

1.09.2020 r.

  1. Zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

  1. Posiada pisemną zgodę rodziców / opiekunów prawnych.

 1. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do oddziałów sportowych rodzic składa w sekretariacie szkoły:

  1. podanie o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych (załącznik nr 1),

  2. ocena opisowa z pierwszego półrocza klasy trzeciej,

  3. podpisane fotografie ,

  1. oryginał świadectwa ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej, należy dołączyć w czasie 26.06.2020 r. - 03.07.2020 r.,

  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza medycyny sportowej.


5. Jeśli szkoła, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., które mają jednakową wartość.

LP

Kryteria

Liczba

dokumenty potwierdzające

pkt

spełnienie kryteriów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

1

oświadczenie o wielodzietności

rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

1

orzeczenie o potrzebie

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców

1

kształcenia specjalnego wydane

4

Niepełnosprawność obojga rodziców

1

ze względu na

niepełnosprawność, orzeczenie o

niepełnosprawności lub o

stopniu niepełnosprawności lub

orzeczenie równoważne w

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 27 sierpnia 1997 r. o

rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz. U.

z 2016 r. poz.2046 z późn. Zm.)

prawomocny wyrok sądu

rodzinnego orzekający rozwód

Samotne wychowywanie kandydata w

lub separację lub akt zgonu oraz

6

1

oświadczenie o samotnym

rodzinie

wychowywaniu dziecka oraz

niewychowywaniu żadnego

dziecka wspólnie z jego rodzicem

dokument poświadczający

objęcie dziecka pieczą zastępczą

zgodnie z ustawą z dnia 9

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy

zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz.

697 z późn. Zm.)

8. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  1. złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej


wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Odpowiedź wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej komisja rekrutacyjna sporządza w ciągu 5 dni.

  1. wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Rozpatrzenie dyrektora nastąpi w ciągu 7 dni.

  1. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły

9. W skład komisji rekrutacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły wchodzą:

  1. wicedyrektor szkoły jako przewodniczący

  1. nauczyciele wychowania fizycznego - trenerzy minimum 2 osoby

  2. pedagog szkolny

  3. sekretarz szkoły

Komisja rekrutacyjna wykonuje wszystkie czynności określone postępowaniem rekrutacyjnym i sporządza stosowne protokoły.

10.Terminy rekrutacji:

Według załączonego harmonogramu rekrutacji.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Kudynowska 17-09-2020 13:43:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Kudynowska 17-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Kudynowska 17-09-2020 13:43:31