Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin

Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego

w Kaliszu Pomorskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalisz Pomorski 2017 rok

 

R o z d z i a ł I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Rada Rodziców zwana w dalszej części regulaminu „ Radą „ działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, statusu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę

w procesie nauczania, opieki i wychowania.

 1. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczych przez rodzinę.
 2. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczynić się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych oraz zaspakajania potrzeb opiekuńczych dzieci

i młodzieży.

 1. Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora, Rady Pedagogicznej

z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

 

R o z d z i a ł II

 

Cele, zasady, formy i zakres działania Rady Rodziców

 

§ 2

 

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

 1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole i środowisku.
 2. Prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i samorządowych opinii rodziców w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu Szkoły.
 3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną

w zaznajomieniu ogółu rodziców z organizacją nauczania, programem opieki oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

 1. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.
 2. Organizowanie środowiska społecznego do realizacji planu pracy szkoły. Współdziałanie z zakładami pracy, instytucjami i osobami fizycznymi na rzecz stałej poprawy warunków pracy i wypoczynku młodzieży szkolnej.
 3. Aktywny udział w rozwiązywaniu istotnych problemów wychowawczych i opiekuńczych. Zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w spełnieniu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych.
 4. Udzielanie szkole pomocy materialnej i finansowej na rzecz rozwoju pracy wychowawczo-opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą oraz utrzymania i rozwijania bazy materialnej szkoły.
 5. Pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w okresie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
 6. Udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia higieny, utrzymania ładu i porządku.

 

R o z d z i a ł III

 

Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania

 

§ 3

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców.
 2. Podstawowe ogniwa działania rady stanowią rady klasowe rodziców poszczególnych oddziałów, w skład których wchodzi od trzech do pięciu osób, w tym wychowawca klasy.
 3. Wychowawca klasy w skład rady klasowej rodziców wchodzi z urzędu.
 4. Rada Rodziców szkoły składa się z przewodniczącego wybranego na pierwszym zebraniu rodziców i delegatów rad klasowych rodziców.

W skład Rady wchodzi dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

 1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wyłania spośród siebie

w jawnym głosowaniu prezydium, w skład którego wchodzą:

   1. Przewodniczący;

2) wiceprzewodniczący;

3) sekretarz;

4) skarbnik;

5) trzech członków przedstawicieli rodziców wybranych na zebraniu

delegatów.

 1. Do Prezydium nie mogą być wybierani członkowie Rady, którzy wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej.
 2. Prezydium Rady na swych posiedzeniach podejmuje decyzje we

wszystkich sprawach formalnych i finansowych. Składa sprawozdanie ze swojej działalności raz w roku na posiedzeniu sprawozdawczym Rady Rodziców.

 1. Rada posiada Komisję Rewizyjną w liczbie od trzech do pięciu członków wyłonioną w trakcie jawnego głosowania.
 2. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Rada może tworzyć stałe lub doraźne komisje problemowe według potrzeb i własnego uznania. W ramach komisji problemowych mogą działać również nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

 

R o z d z i a ł IV

 

Podejmowanie uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

 

§ 4

 

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników zebrania organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z przepisami

szkolnymi lub interesem szkoły – dyrektor zawiesza ich wykonanie

i bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do decyzji organowi administracji szkolnej.

 

 

R o z d z i a ł V

 

Organizacja pracy i zadania Rady Rodziców – zadania Prezydium Rady Rodziców

 

§ 5

 

Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

 1. Opracowanie planu działalności na dany rok szkolny z uwzględnieniem

zamierzeń rad klasowych oraz działań wynikających z planu

dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedstawienie go do

 1. Radzie Rodziców.
 1. Dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członkami Rady

Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

 1. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i jej prezydium.
 2. Kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą Rady Rodziców.
 3. Przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i Rady

Pedagogicznej, reprezentowanie Rady na zewnątrz.

 1. W czasie nieobecności przewodniczącego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący.

 

§ 6

 

Zadania sekretarza Rady Rodziców:

 1. Zadaniem sekretarza Rady jest zapewnienie właściwej organizacji pracy

Rady.

 1. Sekretarz Rady Rodziców prowadzi jej dokumentację oraz prawidłowo ją

przechowuje.

 1. Sekretarz sporządza protokół z zebrań Rady Rodziców.

 

 

§ 7

 

Zadania skarbnika Rady Rodziców:

 1. Zadaniem skarbnika jest odpowiedzialność za prowadzenie całokształtu

działalności finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

 1. Ewidencjonowanie wpływów i wydatków ze środków Rady Rodziców.
 2. Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców.

 

 

§ 8

 

Zadania Prezydium Rady:

 1. Bieżące kierowanie całokształtem prac.
 2. Koordynowanie działalności rad klasowych rodziców.
 3. Podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo-gospodarczej.
 4. Odbywanie zebrań zwołanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeb – lecz nie rzadziej jak raz na kwartał.
 5. Składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności przez Radę Rodziców.

 

§ 9

 

Zadania Komisji Rewizyjnej:

 1. Czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw rady z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :

1) dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowej rady z punktu

widzenia zgodności z przepisami niniejszego regulaminu i uchwałami

Rady Rodziców,

 1. dokonywanie dodatkowych kontroli Prezydium Rady w miarę potrzeb, na

żądanie dyrektora szkoły lub na wniosek administracji szkolnej,

 1. składanie przez Radę rocznego sprawozdania ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

§ 10

 

Zadaniem Rady Klasowej Rodziców jest realizacja celów Rady Rodziców na terenie danej klasy oraz współdziałanie z przewodniczącym Rady Rodziców

i prezydium w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

 

 

R o z d z i a ł VI

 

Zasady działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców

i kompetencje

 

§ 11

 

 1. Rada Rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na:
  1. udzielaniu pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
  2. działania na rzecz stałej poprawy bazy;
  3. współdecydowaniu o formach pomocy uczniom.
 2. Rada może gromadzić fundusze, które postają z :
  1. dochodów osiąganych z własnej działalności;
  2. zadeklarowanych przez rodziców wpłat;
  3. wpływów z instytucji;
  4. zakładów pracy;
  5. organizacji społecznych;
  6. innych źródeł.
 3. Wysokość składek na rzecz funduszu ustala Rada na swym pierwszym

posiedzeniu w nowym roku szkolnym.

 1. Rada klasowa na wniosek wychowawcy klasy może w szczególnie

uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia

części lub całości składek.

 1. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub w ratach wg uznania i możliwości.
 2. Prezydium Rady zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz

dokonywania wpłat przelewów.

 1. Fundusze Rady mogą być użytkowane na udzielanie szkole pomocy

materialnej i finansowej, na rzecz rozwoju pracy wychowawczo-

opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą oraz utrzymania i rozwijania bazy

materialnej szkoły.

 

§ 12

 

Decyzje o wydawaniu środków Rady podejmuje prezydium:

    1. Prezydium może decydować o wydatkach tylko w granicach sum określonych w preliminarzu (plus 10%).
    2. O wydatkach nie ujętych w preliminarzu, do kwoty 500 zł. jednorazowo, bez zgody całej Rady, po zatwierdzeniu przez trzech członków Prezydium, w tym Przewodniczącego. Informacja o zatwierdzonych wnioskach, jest przekazywana na najbliższym zebraniu Rady.
    3. O wydatkach nie ujętych w preliminarzu, do kwoty nieprzekraczającej 1000zł. jednorazowo, bez zgody całej Rady, po zatwierdzeniu przez połowę członków Prezydium powiększoną o minimum 1 osobę. Informacja o zatwierdzonych wnioskach, jest przekazywana na najbliższym zebraniu Rady.
    4. Kwoty przekraczające 1000 zł. jednorazowo, mogą być przekazywane tylko po wcześniejszym zatwierdzeniu przez większość członków Rady Rodziców, drogą głosowania bezpośredniego, w czasie zebrania Rady (zgodnie z §4ust.1).
    5. Wszystkie wydatki nie ujęte w preliminarzu powinny być dopisane do preliminarza na podstawie zmieniającej go uchwały w postaci aneksu lub modyfikacji do preliminarza.
    6. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu rady mogą składać:

1) Dyrektor;

   1. Nauczyciele;
   2. Pedagog szkolny
   3. Rady klasowe;
   4. Samorząd uczniowski.

7. Podstawą działalności finansowej rady jest roczny preliminarz. Za jego realizację odpowiada prezydium.

8. Dokumentację finansową prowadzi skarbnik zgodnie z przepisami prawa finansowego.

9. Nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej czuwa

przewodniczący Rady wraz z dyrektorem szkoły.

10. Działalność Rady Rodziców oraz gospodarkę finansową kontroluje

i ocenia Komisja Rewizyjna.

 

§ 13

 

 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły.
 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
 1. opiniuje projekt planu finansowego Szkoły przedkładany jej przez Dyrektora Szkoły;
 2. opiniuje podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
 3. opiniuje pracę nauczyciela w związku zakończeniem stażu koniecznego do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy organ nadzoru pedagogicznego poleca taki opracować;
 5. opiniuje formy realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.
 1. Rada Rodziców może:
 1. wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzoru pedagogicznego albo do organu prowadzącego do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 1. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych szkół, ustalając zasady i zakres współpracy.

R o z d z i a ł VII

 

Zmiany regulaminu i postanowienia końcowe

 

§ 14

 

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły i prezydium

Rada Rodziców może przedłużyć swą kadencję na następny rok.

 1. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, jak i członkowie Komisji
 1. mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
 1. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców (pierwszy termin).
 2. W drugim terminie posiedzenia uchwały zapadają zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania.

 

§ 15

 

    1. Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
    2. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada, w drodze uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 16

 

    1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady Rodziców, Wiceprzewodniczący, Skarbnik.
    2. Regulamin Rady Rodziców uchwalany jest przez Radę Rodziców Szkoły.
    3. Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i Statutem Szkoły.

4. Zatwierdzony regulamin podpisuje Przewodniczący,

Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły.

5. Propozycje zmian Regulaminu mogą być zgłaszane przez:

  1. Członków Rady Rodziców;
  2. Dyrektora Szkoły;
  3. Klasową Radę Rodziców.

6. Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą nastąpić

w trybie jego uchwalenia.

 1. Rada Rodziców używa pieczątki o treści:

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej

im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Błonie Kaszubskie 2

78-540 Kalisz Pomorski

 

§ 17

 

 

 1. Traci moc Regulamin Rady Rodziców z 2006 roku
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia – 22 listopada 2017 r.

 

 

 

 • ………………………

Przewodniczący Rady Rodziców Dyrektor szkoły

 

 

………………………………….

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

 

 

………………………………….

Sekretarz Rady Rodziców

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Kudynowska 10-01-2019 09:07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Kudynowska 10-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Kudynowska 10-01-2019 10:57:19